Obec Baláže

Obec Baláže leží na južných svahoch Starohorských vrchov v nadmorskej výške 538 m.n.m .
O starobylosti osídlenia svedčia mnohé archeologické výskumy v okolí.  V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok, vyhlásené za chránenú kultúrnu pamiatku. Hrádok bol obývaný v období popolnicových polí a dobe laténskej, čo dokazujú nálezy črepín stradonického typu. Vzácne sú aj archeologické vykopávky z doby rímskej, najmä pozlátená spona zo striebra, prasleny, perly, Trajánov denár a iné.
Po 1. svetovej vojne tu miestni obyvatelia objavili depot (poklad) strieborných mincí.

Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1529, kde sa Baláže spomínajú pod názvom HUTTAE LYPTZYCZAE.
Osada vznikla v 2. polovici 15. storočia okolo dvoch šmelcovacích hút na spracovanie medi na surovo pri potoku Ľupčica, ktoré postavil banskobystrický ťažiar Ján Kolman.

Obyvatelia boli prevažne hutníci, baníci, drevorubači, povozníci a uhliari, od 18. storočia pracovali aj na miestnej píle.

Po zániku baní a uhliarstva začali obyvatelia pracovať hlavne v okolitých lesoch ako drevorubači, furmani alebo odchádzali za prácou do podbrezovských železiarní.

V katastri obce leží aj národná kultúrna pamiatka Kalište. Zaniknutá obec bola vypálená fašistami 18. marca 1945.

Viac informácií o obci získate na oficiálnej stránke obce: www.balaze.sk